Vznik spolku a jeho činnosť

Včelársky spolok v Bytči bol založený v r. 1919. Zmienka o tejto skutočnosti sa nachádza v archíve v knižnici Českého svazu včelařu v Prahe v českom časopise "Včelařství" číslo 7 z roku 1919 na strane 149. Predsedom bol tabulárny sudca vo Veľkej Bytči pán ARPÁD ŽARNOVICKÝ, ale spolok zanikol v roku 1921. Základný kameň v budovaní samostatnej včelárskej činnosti na Bytčiansku bol položený 3.dňa v treťom mesiaci v roku 1929 na ustanovujúcom zhromaždení Prvého včelárskeho spolku pre Bytču a okolie, konanom v budove Vzájomnej roľníckej pokladnice na námestí v okresnom meste Veľkej Bytči.

Zakladajúcimi členmi boli:
Alojz Arleth ,Viktor Arleth, Ján Bíza, Jozef Blahovec, Oldrich Hanuš, Imrich Holák, Stanislav Holák, František Holánik, Ján Hromec, Jozef Hromec, Jozef Kantor, Štefan Komada, Viliam Komárek,Karolína Krutošíková, Jozef Laurenčík, Karol Maleček, Ján Malobický, Pavol Mičušík, FrantišekPavlíček,Juraj Rosina, Ladislav Russ, Viktor Rybárik, Jozef Stanik,Juraj Tomaník ml., Pavol Trúchly a Jozef Žilinčár.

Ustanovujúceho zhromaždenia v Bytči sa zúčastnil aj delegát zo Zemského Ústredia všetkých doterajších včelárskych spolkov Nadšin. Za dočasného predsedu bol zvolený Viliam Komárek a za zapisovateľa Ladislav Russ. Dočasný predseda zahájil zhromaždenie a požiadal delegáta zo Zemského Ústredia Nadšina, aby vysvetlil význam včelárstva a výhody organizácie prítomným včelárom.

Po jeho vystúpení sa ustanovujúce zhromaždenie jednohlasne uznieslo na tom, že Spolok včelárov v Bytči vstúpi za člena Zemského Ústredia včelárskych spolkov pre Slovensko v Bratislave. Následne sa uskutočnil akt voľby predsedu a miestopredsedu revízorov účtov a členov výboru.

Zvolení boli :
za predsedu - Viliam Komárek, za miestopredsedu - Ladislav Russ, za členov výboru - Alojz Arleth, Jozef Laurenčík, Oldrich Hanuš, - všetci z Bytče, - Pavol Mičušík z Hliníka, - František Holánik z Dlhého Poľa a Karolína Krutošíková s Viktorom Rybárikom z Kotešovej. Revízormi účtov boli Jozef Žilinčár z Kotešovej a Ján Bíza z Hliníka.

Okresný úrad v Bytči pod číslom 8877 z r.1929 schválil stanovy Včelárskeho spolku v Bytči so sídlom vo Veľkej Bytči.

V 80- ročnej histórií bytčianskeho včelárskeho spolku sa na poste predsedov vystriedali a boli zvolení títo včelári:

  • V apríli 1932 Ladislav Russ,
  • 8. decembra 1937 Felix Šukala,
  • 12.decembra 1954 Viktor Alakša,
  • V roku 1967 Štefan Václavík,
  • V roku 1969 Jozef Slaninka
  • 28.februára 1987 Rudolf Dóczy
  • 29.apríla 2007 Miroslav Novák.

Prvým pisateľom kroniky sa stáva priateľ Martin Bršiak, rodák z Kolárovíc. Narodil sa 6.mája 1921.

Kronika bytčianskej včelárskej organizácie má 476 strán. V samotnom úvode kroniky naznačil priateľ Martin Bršiak ako napreduje rozvoj vied a výroby na všetkých úsekoch ľudskej činnosti, tak ako aj samí včelári sú svedkami takmer prevratných zmien v chove včiel a tiež, že treba objavovať obdivuhodné nové zákonitosti života tohto tvora z ríše hmyzu, ktorý svojim inštinktom pracovitosti a organizácie spoločného života môže byť vzorom a pre človeka.

„Prvá pamätná doska “
V apríli 1999 bola odhalená prvá Pamätná doska Jánovi Čajdovi na jeho dome v Kolároviciach, ako malý vklad pri vzdaní úcty tomuto veľkému človeku.

V RSVS Bytča – voľba nového predsedu

29.apríla 2007 na Výročnej členskej schôdzi v reštaurácií "Gól" v Bytči sa konala voľba nového predsedu RSVS Bytča. Jednohlasne a okamžite bol zvolený do funkcie za Predsedu RSVS Bytča 49-ročný Miroslav Novák z Veľkého Rovného. Nový Výbor RSVS Bytča tvorili predseda Miroslav Novák, podpredseda Vincent Šucha, tajomník a sekretár Juraj Chalupianský, pokladníčka a hospodárka Mária Králiková .

27.4.2008 sa konal Výročný snem RSVS Bytča. Pozvanie na Výročný snem RSVS v Bytči prijal a poctil ho svojou návštevou aj Predseda Spolku včelárov Slovenska p. Ing. Pavol Kameník. Po jeho príhovore, v ktorom zhodnotil celkovú situáciu chovateľov včiel a včelstiev na Slovensku informovala účastníkov snemu o dotáciách a hospodárení Spolku včelárov Slovenska vedúca sekretariátu Ústredia Spolku včelárov Slovenska pani Lýdia Kubinová. Súčasťou programu bolo aj ocenenie včelárov. Z celkového počtu 16 ocenení bolo udelených 8 bronzových medailí Štefana Závodníka, 4 strieborné medaile Štefana Závodníka a 4 pochvalné uznania. Na najvyššie vyznamenanie „Zlatú medailu Štefana Závodníka“ bol nominovaný včelár pán Vincent Šucha z Bytče.

18. máj 2008 bol dňom, kedy sa bytčianski včelári z Veľkého Rovného, Bytče, Svederníka a Žiliny vydali na zájazd do Českej republiky cez mestá Bystřicepod Hostynem, Chvalčov a Sv.Hostyn kde sa konala „Česká včelárska púť“.

Na Výročnej členskej schôdze R SVS Bytča v r. 2008 Predseda RSVS v Bytči predstavil svojim členom novú členku RSVS v Bytči Ing. Beatrix Franekovú, ktorú zároveň poveril vedením kroniky.