Stanovy Slovenskej včelárskej spoločnosti Jána Čajdu

                             Stanovy Slovenskej včelárskej spoločnosti Jána Čajdu

                                                          Čl.1

                                       Názov občianskeho združenia

                              Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu

                                                           Čl.2

                                      Sídlo občianskeho združenia

                         Obec Veľké Rovné, 013 62, ulica Ráztoky č.d. 1240

                                                           Čl.3

                                Cieľ a činnosť občianskeho združenia

Cieľom občianskeho združenia Slovenskej včelárskej spoločnosti Jána Čajdu (ďalej len SVSJČ) so zreteľom na slávnu a dávnu včelársku tradíciu na území Bytčianskeho regiónu – dedičstva našich predkov, pri združovaní členov vytvárať a zisťovať podmienky a predpoklady pre všestranný rozvoj včelárstva a členov je:

3.1 Združovať s celoslovenskou pôsobnosťou fyzické a právnické osoby ako chovateľov včiel, včelárskych odborníkov, priaznivcov a záujemcov o včelárstvo, na princípoch dobrovoľnosti, autonómie, demokracie a včelárskej etiky.

3.2 Dosiahnuť pozitívne zmeny cielenou prácou s včelárskou i nevčelárskou mládežou, vo vekovej štruktúre chovateľov včiel.

3.3 Propagovať vzťah a lásku k prírode, význam včelárstva pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, ekológiu a celú spoločnosť. Viesť svojich členov k zachovaniu biodiverzity krajiny a ochrany životného prostredia v okolí ich pôsobnosti.

3.4 Dbať o rast odbornej a spoločenskej úrovne svojich členov, rôznou vzdelávacou aktivitou (organizovať prednášky, semináre a pod.) a informovať o najnovších poznatkoch v oblasti včelárenia.

3.5 Vytvárať vhodné podmienky pre začínajúcich včelárov, napr. poradenskou činnosťou, zabezpečovaním vhodného včelieho genetického materiálu a pod..

3.6 Vytvárať podmienky pre zvyšovanie počtu včelstiev u jednotlivých chovateľov včiel a podporovať rentabilitu chovu včiel.

3.7 Presadzovať a obhajovať oprávnené záujmy a potreby členov SVSJČ pri jednaniach s Legislatívnymi a Výkonnými orgánmi štátu – Slovenskej republiky.

                                                         Čl. 4

                               Vznik členstva v SVS Jána Čajdu

4.1 Členom SVSJČ môže byť každá fyzická osoba, staršia ako 15 rokov, chovateľ včiel, či záujemca o včelársku problematiku. Členom môže byť aj kolektív či organizácia (právnická osoba), prostredníctvom svojho štatutára.

4.2 Členstvo v SVSJČ vzniká prijatím člena Výkonnou radou SVSJČ na základe písomnej žiadosti uchádzača o členov v SVSJČ (riadne vyplnenej a podpísanej členskej prihlášky, doručenej predsedovi Výkonnej rady SVSJČ), podpísaním Stanov SVSJČ a zaplatením členského poplatku.

                                                       Čl. 5

                             Zánik členstva v SVS Jána Čajdu

5.1 Členstvo zaniká:

 • vystúpením (dňom oznámenia člena o vystúpenie písomnou formou predsedovi
  Výkonnej rady SVSJČ)
 • úmrtím člena, resp. dňom zániku právnickej osoby
 • nezaplatením členského (do 31.1. nasledujúceho roka)
 • vylúčením (dňom doručenie písomného oznámenia o vylúčení), ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, ak člen sa dopustí závažných porušeniach Stanov SVSJČ a včelárskej etiky. Vylúčiť člena môže dočasne Výkonná rada SVSJČ a o jeho vylúčení rozhoduje Snem SVSJČ nadpolovičnou väčšinou prítomných členov a delegátov.
 • zánikom združenia
 • O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla Najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.

                                                          Čl. 6

                                                 Práva členov

6.1 Člen má právo:

 • podieľať sa na činnosti SVSJČ
 • voliť a byť volený do orgánov SVSJČ
 • byť informovaný o všetkých aktivitách SVSJČ a zúčastňovať sa na nich svojou tvorivou prácou
 • podávať návrhy, námety na zlepšenie činnosti a organizačnej práce SVSJČ
 • zúčastňovať sa na odborných, prípadnej i iných vzdelávacích aktivitách členov SVSJČ
 • na členský preukaz SVSJČ
 • byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach Výkonnej rady SVSJČ.

                                                       Čl. 7

                                           Povinnosti členov

7.1 Povinnosti člena sú:

 • dodržiavať Stanovy SVSJČ a iné záväzné predpisy a pokyny príslušných orgánov
 • pomáhať pri plnení cieľov SVSJČ a aktívne sa podieľať na jej práci
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať členom Výkonnej rady SVSJČ
 • dodržiavať princípy včelárskej etiky
 • pomáhať pri získavaní nových členov
 • platiť schválené členské a iné príspevky
 • plniť úlohy plynúce z funkcie, pre ktorú bol prípadne zvolený, alebo na ktorú sa dobrovoľne podujal
 • dodržiavať príslušnej záväzné technické a hygienické normy, spojené s výkonom včelárskej činnosti.

                                                    Čl. 8

         Orgány, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených

                             konať v mene občianskeho združenia

Orgány SVSJČ

 1. Najvyšší orgán (Snem SVSJČ)
 2. Výkonný orgán  (Výkonná rada SVSJČ)
 3. Štatutárny orgán (Predseda SVSJČ)
 4. Kontrolný orgán (Revízna komisia SVSJČ)

 

 1. Najvyšší orgán Slovenskej včelárskej spoločnosti Jána Čajdu

8.1 Snem SVSJČ je najvyšším orgánom SVSJČ

Snem SVSJČ je utvorený zo všetkých členov SVSJČ bytčianskeho regiónu a delegátov včelárskych obvodov (obvod musí mať minimálne 20 členov) mimo  bytčianskeho regiónu (tvorených 5% delegátov z členskej základne včelárskeho obvodu, minimálne 1 delegát).

 • rozhoduje o zániku SVSJČ zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 • schvaľuje Stanovy SVSJČ, ich zmeny a doplnky,
 • schvaľuje Plán činnosti SVSJČ a Výročnú správu SVSJČ,
 • schvaľuje Rozpočet SVSJČ a Správu o hospodárení SVSJČ,
 • volí a odvoláva členov Výkonného orgánu (Výkonnej rady SVSJČ), Štatutárneho zástupcu SVSJČ (predsedu Výkonnej rady SVSJČ), a členov Kontrolného orgánu (Revíznej komisie SVSJČ).

 

 1. Výkonný orgán

8.2 Výkonný orgán (Výkonná rada SVSJČ) je za svoji činnosť zodpovedná Najvyššiemu orgánu (Snemu SVSJČ)

 • Členov Výkonnej rady SVSJČ volí Snem SVSJČ. Výkonnú radu SVSJČ tvorí 7 členov z bytčianskeho včelárskeho obvodu a z ostatných včelárskych obvodov mimo Bytče po jednom zástupcovi.
 • Výkonný sekretár SVSJČ (člen Výkonnej rady) vykonáva administratívnu činnosť v SVSJČ a je volený na funkčné obdobie Najvyšším orgánom Snemom SVSJČ.
 • Výkonná rada SVSJČ riadi činnosť SVSJČ v období medzi zasadnutiami Najvyššieho orgánu.
 • Výkonná rada SVSJČ zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.
 • Výkonná rada SVSJČ hospodári s finančnými prostriedkami a rozhoduje o ich používaní v súlade s platnými predpismi a prijatým uznesením Snemu SVSJČ.
 • Výkonná rada SVSJČ navrhuje výšku a spôsob platenia členských príspevkov.
 • Výkonná rada SVSJČ v rámci potrieb navrhuje odborné pracovné komisie.
 • Výkonná rada má právo poverovať niektorého z členov SVSJČ s jeho predchádzajúcim súhlasom konkrétnou činnosťou v rámci pôsobnosti SVSJČ, napr. písaním kroniky, vyhotovením DVD záznamov z podujatí a pod..
 • Výkonná rada SVSJČ je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 • Výkonný orgán (Výkonný rada SVSJČ) sa schádza podľa potrieb, minimálne 1xpočas štvrťroka.
 • Výkonná rada zvolá Mimoriadny snem na požiadanie 2/3 členov SVSJČ a pri mimoriadnych udalostiach týkajúcich sa činnosti SVSJČ.

III. Štatutárne orgány

8.3 Štatutárnym orgánom SVSJČ je predseda Výkonnej rady SVSJČ, ktorý koordinuje jej činnosť a koná v jej mene.

 • -Pri znefunkčnení predsedu SVSJČ prechádzajú práva a povinnosti z Predsedu SVSJČ na Podpredsedu SVSJČ.
 • Predseda SVSJČ môže na dobu určitú a pre konkrétne situácie  poveriť zastupovaním hociktorého člena Výkonného orgánu – Rady SVSJČ.

IV. Kontrolný orgán (Revízna komisia)

8.4 Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Najvyššiemu orgánu.

 • Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v inom orgáne združenia.
 • Revízna komisia je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti SVSJČ.
 • Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 • Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu.
 • Schádza sa podľa potreby, najmenej dva razy ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
 • Kontroluje aj dodržiavanie Stanov a vnútorných predpisov.

                                                          Čl. 9

                                                       Voľby

9.1 Volebné obdobie Výkonného orgánu a Revíznej komisie je trojročné.

9.2 Voľby členov Výkonného orgánu a Revíznej komisie a ich náhradníkov sa konajú tajnou (písomnou) formou  alebo verejnou formou (hlasovaním). Každý člen dostane kandidátnu listinu s hlasovacím lístkom a stručnou charakteristikou kandidátov.

9.3 Zvolený člen Výkonného výboru alebo Revíznej komisie môže počas volebného obdobia odstúpiť zo zdravotných či iných dôvodov. O svojom odstúpení informuje  Predsedu Výkonnej rady SVSJČ písomne.

                                                          Čl. 10

                                                 Čestné členstvo

10.1 Výkonný orgán môže z radov verejne uznávaných odborníkov, právnických osôb a iných osobností udeliť „Čestné členstvo“ tým osobnostiam, ktoré majú blízky vzťah k ľuďom – včelárom, a ktoré svojou autoritou podporujú, obhajujú i presadzujú jej záujmy na verejnosti.

                                                         Čl. 11

                                            Zásady hospodárenia

11.1 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

Zdrojmi majetku SVSJČ sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky najmä vo forme:

 1. členských príspevkov, darov od právnických a fyzických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
 2. zo vzdelávacích a spoločenských aktivít,
 3. príjmov z činností pri naplňovaní cieľa združenia
 4. úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,
 5. dotácií z štátneho rozpočtu.

11.2 Výšku členských a ostatných príspevkov schvaľuje každoročne Snem SVSJČ.

11.3 Členské príspevky predstavujú sumu navrhnutú Výkonným orgánom SVSJČ (Radou SVSJČ) a odsúhlasenú Najvyšším orgánom t.j. Snemom SVSJČ.

11.4 V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

                                                          Čl. 12

                                                Zánik združenia

12.1 Združenie zaniká zlúčením s iným Občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením, o ktorom rozhoduje Najvyšší orgán združenia 2/3 väčšinou.

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla Najvyšší orgán, ktorý menujte likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70-75 Obchodného zákonníka.

12.2 Združenie zaniká dňom výmazu z registra.

12.3 Združenie zaniká právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

                                                        Čl. 13

Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Stanovy Slovenskej včelárskej spoločnosti Jána Čajdu nadobúdajú platnosť dňom registrácie Slovenskej včelárskej spoločnosti Jána Čajdu n a Ministerstve vnútra SR.

 

Vo Veľkom Rovnom, dňa 23.2.2011

podpisy