2 percentá

Ako postupovať

Na poukázanie podielu zaplatenej dane za rok 2022 sa používa rovnaké tlačivo Vyhlásenia ako minulý rok. Je to záväzný vzor. Ak by daňovník odovzdal iné tlačivo Vyhlásenia na poukázanie podielu zaplatenej dane, daňový úrad ho neakceptuje a neziskovej organizácií nepošle 2%/3% z dane. Do tlačiva sa nevypisuje už adresa a právna forma organizácie. Tlačivo vyžaduje iba IČO a názov organizácie.

Dôležité informácie

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2022 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, môžu poukázať až 3% z podielu svojej zaplatenej dane v prospech neziskovej organizácie. Aby dobrovoľník mohol poukázať 3% z dane, tak musí mať Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít. Toto Potvrdenie môže vystaviť buď tzv. Vysielajúca organizácia (teda organizácia, ktorá dobrovoľníka vysiela na výkon dobrovoľníckej práce) alebo tzv. Prijímateľ (t.j. ten v prospech koho dobrovoľník aktivity vykonával). Dobrovoľníkov nie je potrebné registrovať na žiadnom úrade, či ministerstve. Ak chcete, aby nám daňový úrad oznámil, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane (.pdf / online) alebo priamo v daňovom priznaní príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt). Poukázaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že: zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny, zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Ak chcete, aby nám daňový úrad oznámil, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane (.pdf / online) alebo priamo v daňovom priznaní príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt).

Poukázaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že:

 • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
 • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.
 • do 15. februára 2023 požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • následne požiadajú zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len Potvrdenie)
 • z Potvrdenia si vedia zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% zo zaplatenej dane, ak v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% zo zaplatenej dane, ak v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a majú o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, kde v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • z Potvrdenia si zamestnanci vypočítajú sumu 2%/3% zo zaplatenej dane, zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta a vpíšu ju do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane do riadku 13.
 • do 1.mája 2023 pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2021 a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska.

Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník - fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa. Ak poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 • do 31. marca 2023 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska
 • Vypočítajú si:
  • 2% zo zaplatenej dane, ak v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% zo zaplatenej dane, ak v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a majú o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, kde v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového priznania typu A na strane č. 5 a daňového priznania typu B na strane č. 12 vypísať tieto údaje:

IČO: 42215935
názov: SLOVENSKÁ VČELÁRSKA SPOLOČNOSŤ JÁNA ČAJDU