MVP v k. ú. Kolárovice

mor
Informácia

RVPS Žilina Zdravie Zvierat ,

MVDr. Gabriela Ľuptáková, odelenie zdravia a ochrany zvierat,

Regionálna veterinárna a  potravinová správa Žilina

Jedľová 44,

010 04 Žilina

tel.: +421417631235,

       +421907829796

email: ZdravieZvierat.ZA@svps.sk

nám oznámilo na vedomie výskyt MVP v k.ú. Kolárovice. 

Zakazuje sa:

1.       Predaj, premiestňovanie včelstiev(aj odložencov a zmetencov), matiek, včelárskych zariadení  z a do ohniska pásma.

2.       Použitie medu a včelieho vosku na vč. účely v pozitívnych včelniciach.

3.       Premiestňovať použité, prázdne úle a kočovné vozy z ohniska a ochranného pásma MVP bez vykonanej dezinfekcie   

           v zmysle platných veter.predpisov. O vykonanej dezinfekcií musí včelár predložiť potvrdenie od úradného

           veterinárneho lekára.

4.       Založenie nového chovu včiel až do ukončenie nariadených opatrení na zdolanie nákazy v ohnisku a v ochrannom

         pásme.

Príloha